Egget – språkutvikling i barnehagen

Å legge til rette for god språkutvikling gjennom leseaktivteter
av Lesesenteret

God språkutvikling er grunnleggende, og språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. I filmen Egget ser vi at barnehagehverdagen byr på utallige muligheter for språkstimulering – både spontant og planlagt. Gjennom tilrettelagte leseaktiviteter får barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring felles opplevelser og referanserammer. Dessuten møter barna gode mønster for språkbruk både i høytlesingen og i samtaler i forbindelse med lesingen. Leseaktiviteter har stor pedagogisk verdi fordi de inviterer barna inn i et språk som er rikere og mer variert enn hverdagsspråket.

Ved planlagt lesing plukker vi ikke opp hvilken som helst barnebok. Vi må like boka for å kunne gi en engasjert og ektefølt presentasjon av den. Derfor må vi kjenne boka og vurdere den i forhold til barnegruppen som skal være med, og vi må ha bestemt hvordan boka skal presenteres og formidles. De aller beste vilkårene for språkstimulering oppstår når det blir lagt til rette for samspill og dialog under leseaktiviteten.

Å lese bøker med gjentakende mønster er en metode for å skape en meningsfull sammenheng der barn får delta aktivt og får bruke språket sammen med andre. Slik får barna også tilgang til tekststrukturer som de selv kan bruke i sin egen tekstskaping.

Ikke vent til barna har et godt språk før du begynner å lese for dem. Å delta i leseaktiviteter er like viktig for de yngste barnehagebarna som for de eldste. Les sammen med alle barna og gi dem mange, varierte og gode språklig erfaringer. Lesesenteret og Foreldreutvalget for barnehager setter fokus på språkstimulering gjennom leseaktiviteter, og tilbyr gratis plakater og brosjyrer som barnehagene kan benytte.

Leseaktivitet med vekt på nynorsk
av Nynorsksenteret

Språkstimulering er ei av dei viktige oppgåvene til barnehagen, og born skal møte og vere ein del av eit rikt og variert språkmiljø der. Ved å møte nynorsk i barnehagen vil det vere med på å gi born eit rikare og mangfaldig språkmiljø.

Gjennom høgtlesing og samtalar kan born få teste ut forståinga si av ord og uttrykk, bruke eigne erfaringar og eigne kunnskapar i møte med ein litterær tekst og slik få bekrefta eller utvida forståinga si. Høgtlesing kan skape interesse for ulike faglege tema, men også interesse og forståing for språk. Språkutvikling handlar også om å oppdage og kunne snakke om sjølve språket – å utvikle metaspråkleg bevisstheit. Ein treng ord og omgrep om språket for å kunne snakke om språket.

For at born skal verte flinke til å skrive og lese nynorsk, så er det viktig at dei i barnehagen møter språket ved å høyre nynorsk tekst. Gjennom møte med dikt eller annan litteratur får born møte nynorsk tekst. Når vi les nynorsk eller bokmål høgt, les vi skriftspråk. Skriftspråket skil seg frå daglegtalen til borna på fleire område. Det har eit rikare og meir variert ordforråd og er ei viktig kjelde til at born får møte det nynorske skriftspråket.

Vi vil gi born erfaringar med nynorsk tekst gjennom forteljing, høgtlesing, samtale, song og regler. På nettstaden til Nynorsksenteret er det utarbeidd aktivitetar som kan nyttast som ein del av språkstimuleringa i barnehagen.

Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen
av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

De fleste barnehager preges i dag av et kulturelt og språklig mangfold. Barnehagene kan bidra til å gi alle barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter ved å tilrettelegge for at det pedagogiske arbeidet i barnehagen tar utgangspunkt i dette mangfoldet.

Mange barn i norske barnehager har et annet morsmål enn norsk. Dermed vil en del barn ha kompetanse i mer enn ett språk. Å synligjøre språkmangfoldet i barnehagen bidrar blant annet til å anerkjenne minoritetsspråklige barns flerspråklige kompetanse, oppmuntre barna til å bruke sitt morsmål og bekrefte deres identitet. Majoritetsspråklige barn vil også profittere på å være i et flerspråklig miljø. Barns språklige bevissthet styrkes når de hører ulike språk og får mulighet til å sammenlikne likheter og ulikheter ved de forskjellige språkene. Det kan være ulike lengder på ord med samme betydning, ulike bokstavtyper og forskjellige uttalelyder.

Barnehagen kan skape et flerspråklig miljø på mange måter. Aktiviteter knyttet til sanger, rim og regler på ulike språk, lesing av tospråklige bøker, utforskning av tall og bokstaver, er alle gode inngangsporter til å synliggjøre og undre seg over språk sammen med barna. Å ta med seg barn på tur, som for eksempel til en bondegård slik vi ser i filmen, vil gi mange anledninger til å ta i bruk og synliggjøre de forskjellige språkene på en naturlig måte. Når barn for eksempel oppmuntres av pedagogene til å fortelle hverandre hva kua eller høna sier, eller hva dyra heter på de språkene barna kan, blir språk et fenomen som man kan snakke om, sammenligne og undre seg over.

Tips om aktuelle lenker til flerspråklig arbeid i barnehagen:
På NAFOs nettside Tema Morsmål finnes mange nettressurser for barnehager, bl.a. flerspråklige fortellinger, sanger, rim og regler, bøker og fortellinger på mange språk.

På de persiske barnehagesidene finnes den persiske reglen Gullkyllingen: http://www.morsmal.no/pe/rim-og-regler

På barnehagesidene med sanger og fortellinger på ulike språk ligger omtale av bildeboken Verdens vakreste egg av Helme Heine. Dette er en bok om å vedsette mangfold og forskjellighet. Kongen i historien gleder seg over forskjellige former og farger på eggene i kongeriket. Mer om boken og hvordan den kan anvendes i barnehagen finnes her: http://www.morsmal.no/no/om-barnehagen-norsk/sanger-og-fortellinger-pa-ulike-sprak

Barna elsker å utforske nye ord, uttrykksmåter og språk
av Fremmedspråksenteret

I barnehagehverdagen finnes det utallige måter å arbeide med språk på. Andre språk kan lett introduseres for barna gjennom utforskende aktiviteter og lek, og blir dermed en naturlig del av barnas hverdag (Tokuhama-Espinosa, 2001). Dersom barna blir fortrolige med engelsk eller andre språk allerede i barnehagealder, vil dette også danne grunnlaget for gode språkferdigheter senere i livet.

De voksne i barnehagen har en unik mulighet til å la barna få oppleve andre språk og utforske disse gjennom lek, aktiviteter og samspill. Barn er nysgjerrige, og hvis de hører ord fra et annet språk, ønsker de å få vite hva de betyr. Ofte åpner dette også for å forske på hva andre ord heter på et annet språk. Ved å bygge på barns nysgjerrighet og iver til å eksperimentere, kan de barnehageansatte gi barna en positiv holdning til språk som de kan ta med seg videre i livet. Barna får på denne måten en oppvåkning til språk – Awakening to languages (Candelier, 2004).

Fremmedspråksenteret har utviklet to pedagogiske ressurser som kan benyttes i arbeidet med engelsk i barnehagen. Ressursene er lett overførbare til andre språk. Les mer her: http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings—ressurser/barnehage